HOME 기업체출강 전화외국어 온라인강좌 평가센터 통번역센터 ECK북스 대학특강 LanguageHUB
강의 리스트
강의 제목
1 강 The 바른 베트남어 Step3 교재 및 강의 소개
2 강 Em thuộc bộ phận quản lý chất lượng. 나는 품질관리부에 소속되어 있습니다.
3 강 Em cứ học chăm chỉ từ bây giờ thì sẽ giỏi thôi. 지금부터라도 계속 열심히 공부하면 잘 할 거예요.
4 강 Anh sắp đi công tác Việt Nam chưa? 베트남에 곧 출장갑니까?
5 강 Công việc ở công ty làm em mệt mỏi quá. 회사 업무가 저를 너무 힘들게 해요.
6 강 Tôi gửi email cho anh ấy mãi mà không có hồi âm.(1) 계속 이메일을 보냈는데도 회신이 없습니다.(1)
7 강 Tôi gửi email cho anh ấy mãi mà không có hồi âm.(2) 계속 이메일을 보냈는데도 회신이 없습니다.(2)
8 강 Chúng ta phải điều tra thị trường Việt Nam cho nó chi tiết. 우리는 베트남 시장을 자세히 조사해야 해요.
9 강 Tôi đã luôn muốn được trở thành nhân viên của công ty.(1) 항상 이 회사의 직원이 되고 싶었습니다.(1)
10 강 Tôi đã luôn muốn được trở thành nhân viên của công ty.(2) 항상 이 회사의 직원이 되고 싶었습니다.(2)
11 강 Mỗi khi sang đường, anh cần chú ý xe máy đấy ạ.(1) 길을 건널 때마다, 오토바이를 조심하세요.(1)
12 강 Mỗi khi sang đường, anh cần chú ý xe máy đấy ạ.(2) 길을 건널 때마다, 오토바이를 조심하세요.(2)
13 강 Lý do gì anh đầu tư vào Việt Nam?(1) 당신이 베트남에 투자하는 이유는 무엇인가요?(1)
14 강 Lý do gì anh đầu tư vào Việt Nam?(2) 당신이 베트남에 투자하는 이유는 무엇인가요?(2)
15 강 Theo anh thì em nên học tiếng Việt.(1) 내 생각에는 베트남어를 배우는 것이 좋을 것 같아요.(1)
16 강 Theo anh thì em nên học tiếng Việt.(2) 내 생각에는 베트남어를 배우는 것이 좋을 것 같아요.(2)
17 강 Thức ăn đã ngon lại còn nhiều nữa. 음식이 맛있는 데다가 양도 많네요.
18 강 Thay vào đó, anh phải mua vé mới.(1) 대신에, 표를 새로 구매하셔야 합니다.(1)
19 강 Thay vào đó, anh phải mua vé mới.(2) 대신에, 표를 새로 구매하셔야 합니다.(2)
20 강 Anh muốn đi cả miền Nam lẫn miền Bắc. 나는 남부와 북부를 모두 다 가보고 싶어요.

강의수 : 15강 | 강사 : 장우용
수강 기간 : 45일 | 수강 횟수 : 제한없음

50,000원
[1,500원]
없음

강의수 : 15강 | 강사 : 유하나
수강 기간 : 45일 | 수강 횟수 : 제한없음

80,000원
[2,400원]
없음

강의수 : 15강 | 강사 : 유하나
수강 기간 : 45일 | 수강 횟수 : 제한없음

80,000원
[2,400원]
없음

강의수 : 10강 | 강사 : 조양호
수강 기간 : 30일 | 수강 횟수 : 제한없음

50,000원
[1,500원]
없음

강의수 : 16강 | 강사 : 나시하
수강 기간 : 60일 | 수강 횟수 : 제한없음

80,000원
[2,400원]
없음

강의수 : 25강 | 강사 : 신승
수강 기간 : 75일 | 수강 횟수 : 제한없음
85,000원
70,000원
[0원]
교재포함

강의수 : 10강 | 강사 : 백지현
수강 기간 : 30일 | 수강 횟수 : 제한없음

50,000원
[1,500원]
없음

강의수 : 10강 | 강사 : 라제쉬
수강 기간 : 30일 | 수강 횟수 : 제한없음

50,000원
[1,500원]
없음

강의수 : 30강 | 강사 : 띠엔
수강 기간 : 90일 | 수강 횟수 : 제한없음

60,000원
[1,800원]
13,500원

강의수 : 34강 | 강사 : 홀랑(khulan)
수강 기간 : 90일 | 수강 횟수 : 제한없음

80,000원
[2,400원]
18,000원