HOME 기업체출강 전화외국어 온라인강좌 평가센터 통번역센터 ECK북스 대학특강 LanguageHUB
강의 리스트
강의 제목
1 강 TOPIK II 한국어 능력시험 3-4급 Chuẩn bị hoàn hảo cho cấp 3-4 TOPIK II
2 강 [듣기]알맞은 그림/도표 고르기 Chọn tranh/biểu đồ đúng
3 강 [듣기]이어지는 말 고르기 Chọn nội dung được nói tiếp theo
4 강 [듣기]이어지는 행동 고르기 Chọn hành động diễn ra tiếp theo
5 강 [듣기]일치하는 내용 고르기 Chọn nội dung đồng nhất
6 강 [듣기]중심 생각 고르기 Chọn suy nghĩ trọng tâm
7 강 [듣기]중심 생각 고르기 + 일치하는 내용 고르기 Chọn suy nghĩ trọng tâm + Chọn nội dung đồng nhất
8 강 [듣기]담화 상황 고르기 + 일치하는 내용 고르기 Chọn tình huống đàm thoại + Chọn nội dung đồng nhất
9 강 [듣기]화자의 의도/목적 고르기 + 일치하는 내용 고르기 Chọn ý định/mục đích của người nói + Chọn nội dung đồng nhất
10 강 [듣기]담화 참여자 고르기 + 일치하는 내용 고르기 Chọn nhân vật tham gia trong đàm thoại + Chọn nội dung đồng nhất
11 강 [듣기]종합문제 (1) Bài luyện tập tổng hợp
12 강 [듣기]종합문제 (2) Bài luyện tập tổng hợp
13 강 [읽기]빈칸에 알맞은 문법 고르기 Chọn ngữ pháp đúng điền vào ô trống
14 강 [읽기]의미가 비슷한 문법 고르기 Chọn ngữ pháp có ý nghĩa tương tự
15 강 [읽기]화제 고르기 Chọn chủ đề câu chuyện
16 강 [읽기]일치하는 내용 고르기 Chọn nội dung đồng nhất
17 강 [읽기]순서대로 문장 배열하기 Sắp xếp câu theo thứ tự
18 강 [읽기]빈칸에 알맞은 말 고르기 Chọn nội dung điền vào ô trống
19 강 [읽기]신문 기사 제목 설명하기 Giải thích tựa đề bài báo
20 강 [읽기]빈칸에 알맞은 말 고르기 + 중심 내용(주제) 고르기 Chọn nội dung điền vào ô trống + Chọn nội dung trọng tâm
21 강 [읽기]빈칸에 알맞은 말 고르기 + 일치하는 내용 고르기 Chọn nội dung điền vào ô trống + Chọn nội dung đồng nhất
22 강 [읽기]인물의 태도/심정 고르기 + 일치하는 내용 고르기 Chọn thái độ/tâm trạng của nhân vật + Chọn nội dung đồng nhất
23 강 [읽기]종합문제 (1) Bài luyện tập tổng hợp
24 강 [읽기]종합문제 (2) Bài luyện tập tổng hợp
25 강 [읽기]종합문제 (3) Bài luyện tập tổng hợp
26 강 [쓰기]쓰기의 기초 Cơ sở của kỹ năng viết
27 강 [쓰기]실용문 빈칸 쓰기 Viết văn thường nhật vào chỗ trống
28 강 [쓰기]설명문 빈칸 쓰기 Viết văn giải thích vào chỗ trống
29 강 [쓰기]자료 설명하는 글 쓰기 Viết đoạn văn giải thích tài liệu
30 강 [쓰기]종합문제 Bài luyện tập tổng hợp

강의수 : 10강 | 강사 : 이영훈
수강 기간 : 30일 | 수강 횟수 : 제한없음
50,000원
35,000원
[0원]
없음

강의수 : 25강 | 강사 : 이승혜
수강 기간 : 60일 | 수강 횟수 : 제한없음
70,000원
49,000원
[0원]
14,400원

강의수 : 20강 | 강사 : 하티제
수강 기간 : 60일 | 수강 횟수 : 제한없음
80,000원
56,000원
[0원]
없음

강의수 : 16강 | 강사 : 이영훈
수강 기간 : 45일 | 수강 횟수 : 제한없음
60,000원
42,000원
[0원]
없음

강의수 : 30강 | 강사 : 판 위엔
수강 기간 : 90일 | 수강 횟수 : 제한없음
68,000원
35,000원
[0원]
교재포함

강의수 : 11강 | 강사 : 권시현
수강 기간 : 90일 | 수강 횟수 : 제한없음
68,000원
47,600원
[0원]
없음

강의수 : 11강 | 강사 : 응우엔티프엉
수강 기간 : 90일 | 수강 횟수 : 제한없음
68,000원
47,600원
[0원]
없음

강의수 : 11강 | 강사 : 장재원
수강 기간 : 90일 | 수강 횟수 : 제한없음
68,000원
47,600원
[0원]
없음

강의수 : 11강 | 강사 : 흐닌위이마웅
| 수강 횟수 : 제한없음
없음

강의수 : 20강 | 강사 : 양자
수강 기간 : 60일 | 수강 횟수 : 제한없음
50,000원
35,000원
[0원]
없음