HOME 기업체출강 전화외국어 온라인강좌 평가센터 통번역센터 ECK북스 대학특강 LanguageHUB
버전업! The 바른 베트남어 Step2
강사띠엔
진행여부 강의 완료(30강)
교재 The 바른 베트남어 Step2
수강기간90일(VOD)
버전업! The 바른 베트남어 Step2
60,000원
[1,800원]
13,500원
버전업! The 바른 베트남어 Step2
  • 메뉴01
  • 메뉴01
  • 메뉴01
  • MORE MORE

* 2021년도 개정 출간된 (2판)교재로 학습하실 것을 권합니다.

2020년 이전의 (초판)교재로도 학습하실 수 있지만, 일부 단어/예문/문법 설명이 교재와 다를 수 있습니다. 

최신 내용으로 학습하시는 데에 참고 부탁드립니다.

 

- 베트남어 실력을 초급에서 초중급으로 Level up!

- 실생활 회화와 다양한 예문과 함께 문법도 어렵지 않게 풀어주는 강의

- 문법 테스트와 복습 문제로 학습 상태를 스스로 체크할 수 있는 강의

강의 강의명 수강시간 자료 샘플
1강 교재 및 강의 소개 5 분 39초
2강 Tôi nói được một chút tiếng Việt.(베트남어를 조금 할 수 있어요.)① 24 분 18초
3강 Tôi nói được một chút tiếng Việt.(베트남어를 조금 할 수 있어요.)② 18 분 39초
4강 Dạo này, công việc của anh thế nào? Có tốt không?(요즘, 일은 어때요? 잘 돼가요?)① 22 분 19초
5강 Dạo này, công việc của anh thế nào? Có tốt không?(요즘, 일은 어때요? 잘 돼가요?)② 22 분 36초
6강 Dạo này, mình có thói quen dậy sớm rồi đi tập thể dục.(요즘, 일찍 일어나서 운동하는 습관이 생겼어요.)① 30 분 49초
7강 Dạo này, mình có thói quen dậy sớm rồi đi tập thể dục.(요즘, 일찍 일어나서 운동하는 습관이 생겼어요.)② 19 분 56초
8강 Nghe nói bác có nhà cho thuê, phải không ạ?(집을 임대한다고 들었는데 맞습니까?)① 27 분 4초
9강 Nghe nói bác có nhà cho thuê, phải không ạ?(집을 임대한다고 들었는데 맞습니까?)② 19 분 33초
10강 Trông anh có vẻ mệt. Anh bị đau ở đâu?(피곤해 보이네요. 어디가 아프신가요?)① 28 분 11초
11강 Trông anh có vẻ mệt. Anh bị đau ở đâu?(피곤해 보이네요. 어디가 아프신가요?)② 23 분 59초
12강 Anh John nói là chủ nhật tuần này sẽ đến nhà chúng ta chơi và ăn cơm.(존이 이번 주 일요일에 우리 집에 놀러 와서 밥을 같이 먹겠다고 말했어요.)① 23 분 52초
13강 Anh John nói là chủ nhật tuần này sẽ đến nhà chúng ta chơi và ăn cơm.(존이 이번 주 일요일에 우리 집에 놀러 와서 밥을 같이 먹겠다고 말했어요.)② 22 분 22초
14강 복습하기① 34 분 58초
15강 Tôi muốn đổi một ít tiền từ đô la sang tiền Việt.(달러를 베트남 돈으로 조금 환전하고 싶습니다.)① 29 분 16초
16강 Tôi muốn đổi một ít tiền từ đô la sang tiền Việt.(달러를 베트남 돈으로 조금 환전하고 싶습니다.)② 26 분 22초
17강 Anh có biết bảo tàng thành phố nằm ở đâu không?(시내 박물관이 어디 있는지 아세요?)① 19 분 56초
18강 Anh có biết bảo tàng thành phố nằm ở đâu không?(시내 박물관이 어디 있는지 아세요?)② 22 분 15초
19강 Chị muốn đặt loại phòng nào, phòng đơn hay phòng đôi?(1인실 아니면 2인실, 어떤 종류의 방을 예약하고 싶으세요?)① 18 분 9초
20강 Chị muốn đặt loại phòng nào, phòng đơn hay phòng đôi?(1인실 아니면 2인실, 어떤 종류의 방을 예약하고 싶으세요?)② 22 분 52초
21강 Nếu muốn nói giỏi tiếng Việt hơn nữa thì mình phải làm thế nào?(베트남어를 잘 말하려면 어떻게 해야 하나요?)① 26 분 46초
22강 Nếu muốn nói giỏi tiếng Việt hơn nữa thì mình phải làm thế nào?(베트남어를 잘 말하려면 어떻게 해야 하나요?)② 21 분 30초
23강 Có áo dài truyền thống và áo dài cách tân. Em muốn chọn loại nào?(전통 아오자이와 개량 아오자이가 있어요. 어떤 것을 선택할래요?)① 21 분 22초
24강 Có áo dài truyền thống và áo dài cách tân. Em muốn chọn loại nào?(전통 아오자이와 개량 아오자이가 있어요. 어떤 것을 선택할래요?)② 26 분 48초
25강 Tết là một trong những ngày lễ lớn nhất ở Việt Nam.(설날은 베트남의 가장 큰 명절 가운데 하나예요.)① 21 분 30초
26강 Tết là một trong những ngày lễ lớn nhất ở Việt Nam.(설날은 베트남의 가장 큰 명절 가운데 하나예요.)② 26 분 21초
27강 Tôi vẫn chưa quen với cuộc sống ở Việt Nam.(저는 베트남 생활에 아직 익숙해지지 않았어요.)① 19 분 35초
28강 Tôi vẫn chưa quen với cuộc sống ở Việt Nam.(저는 베트남 생활에 아직 익숙해지지 않았어요.)② 22 분 1초
29강 복습하기② 20 분 21초
30강 Step3 미리보기 & 베트남어 자판 쓰기 15 분 34초
The 바른 베트남어 Step2
 
교재명 The 바른 베트남어 Step2 판매여부 교재몰구매
저자 당람장 출판사 ECKBooks
교재비 13,500 원 출판일 2021년 11월 01일