HOME 기업체출강 전화외국어 온라인강좌 평가센터 통번역센터 ECK북스 대학특강 LanguageHUB
The 바른 베트남어 Step3
강사띠엔
진행여부 강의 완료(20강)
교재 The 바른 베트남어 Step3
수강기간60일(VOD)
The 바른 베트남어 Step3
60,000원
[1,800원]
16,200원
The 바른 베트남어 Step3
  • 메뉴01
  • 메뉴01
  • 메뉴01
  • MORE MORE

베트남어 실력을 초중급에서 중고급으로 Level up! 

- 실생활 회화와 다양한 예문과 함께 문법도 어렵지 않게 풀어주는 강의

- 듣기, 빈칸 채우기 등 문제 풀이를 통해 학습 상태를 스스로 체크할 수 있는 강의

강의 강의명 수강시간 자료 샘플
1강 The 바른 베트남어 Step3 교재 및 강의 소개 5 분 0초
2강 Em thuộc bộ phận quản lý chất lượng. 나는 품질관리부에 소속되어 있습니다. 28 분 23초
3강 Em cứ học chăm chỉ từ bây giờ thì sẽ giỏi thôi. 지금부터라도 계속 열심히 공부하면 잘 할 거예요. 32 분 50초
4강 Anh sắp đi công tác Việt Nam chưa? 베트남에 곧 출장갑니까? 24 분 26초
5강 Công việc ở công ty làm em mệt mỏi quá. 회사 업무가 저를 너무 힘들게 해요. 24 분 37초
6강 Tôi gửi email cho anh ấy mãi mà không có hồi âm.(1) 계속 이메일을 보냈는데도 회신이 없습니다.(1) 25 분 39초
7강 Tôi gửi email cho anh ấy mãi mà không có hồi âm.(2) 계속 이메일을 보냈는데도 회신이 없습니다.(2) 18 분 2초
8강 Chúng ta phải điều tra thị trường Việt Nam cho nó chi tiết. 우리는 베트남 시장을 자세히 조사해야 해요. 28 분 20초
9강 Tôi đã luôn muốn được trở thành nhân viên của công ty.(1) 항상 이 회사의 직원이 되고 싶었습니다.(1) 17 분 33초
10강 Tôi đã luôn muốn được trở thành nhân viên của công ty.(2) 항상 이 회사의 직원이 되고 싶었습니다.(2) 17 분 58초
11강 Mỗi khi sang đường, anh cần chú ý xe máy đấy ạ.(1) 길을 건널 때마다, 오토바이를 조심하세요.(1) 19 분 11초
12강 Mỗi khi sang đường, anh cần chú ý xe máy đấy ạ.(2) 길을 건널 때마다, 오토바이를 조심하세요.(2) 15 분 41초
13강 Lý do gì anh đầu tư vào Việt Nam?(1) 당신이 베트남에 투자하는 이유는 무엇인가요?(1) 15 분 51초
14강 Lý do gì anh đầu tư vào Việt Nam?(2) 당신이 베트남에 투자하는 이유는 무엇인가요?(2) 16 분 24초
15강 Theo anh thì em nên học tiếng Việt.(1) 내 생각에는 베트남어를 배우는 것이 좋을 것 같아요.(1) 25 분 11초
16강 Theo anh thì em nên học tiếng Việt.(2) 내 생각에는 베트남어를 배우는 것이 좋을 것 같아요.(2) 19 분 18초
17강 Thức ăn đã ngon lại còn nhiều nữa. 음식이 맛있는 데다가 양도 많네요. 28 분 48초
18강 Thay vào đó, anh phải mua vé mới.(1) 대신에, 표를 새로 구매하셔야 합니다.(1) 17 분 51초
19강 Thay vào đó, anh phải mua vé mới.(2) 대신에, 표를 새로 구매하셔야 합니다.(2) 16 분 15초
20강 Anh muốn đi cả miền Nam lẫn miền Bắc. 나는 남부와 북부를 모두 다 가보고 싶어요. 24 분 4초
The 바른 베트남어 Step3
 
교재명 The 바른 베트남어 Step3 판매여부 교재몰구매
저자 호앙 티 투이 띠엔,이아영,레밍투 출판사 ECKBooks
교재비 16,200 원 출판일 2021년 10월 05일